YANDANG SHEN
YANDANG SHEN
GUAN SHIYUAN
China / 1949 / 19'
YANDANG SHEN
GUAN SHIYUAN
China / 1949 / 19'

The documentary is about Yadang moutain, characterized by more than 100 unusual rock peaks and by several waterfalls.

Director

GUAN SHIYUAN