Edizioni precedenti
HUANG SHAN GUAN QI
HUANG SHAN GUAN QI
QINGHON ZHANG
China / 1982 / 0'
HUANG SHAN GUAN QI
QINGHON ZHANG
China / 1982 / 0'

The Hung Shan park, with its marvels and its dreamlike stting, is the subject of this documentary.

Director

QINGHON ZHANG

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.